1.1 Identiteit van de ondernemer

Jolie Noé VOF

info@jolienoe.nl

KVK nummer 88371727
BTW identificatienummer NL864598026B01


1.2 Algemeen
De algemene voorwaarden van Jolie Noé zijn conform de bepalingen van de consumentenautoriteit.

Deze algemene voorwaarde zijn toepasselijk op elk aanbod van Jolie Noé en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Jolie Noé en consument. De algemene voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk.

Op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Jolie Noé, kan van deze voorwaarden niet worden afgeweken.

Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
Het doen van een bestelling, dan wel het accepteren van een aanbieding, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 


1.3 Aanbod en overeenkomst 
Het aanbod is vrijblijvend. Jolie Noé is gerechtigd dit aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een nauwkeurige en volledige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De getoonde samples en modellen, kleuren, maten, omschrijvingen in promotiemateriaal, website of social media zijn zo nauwkeurig mogelijk maar gelden ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft:
- de prijs in euro’s inclusief 21% BTW;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
- de (eventuele) kosten van verzending;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.

De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Jolie Noé. Jolie Noé behoudt het recht een bestelling niet te accepteren. Indien dit van toepassing is, zal de consument te allen tijde hierover per mail op de hoogte gesteld worden met daarin een vermelding van de reden.

Alle prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. 

Let op: er gelden andere voorwaarden voor onze sale producten.

Indien het aanbod onder voorwaarden geschiedt of een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Voorwaarden Sale
* Korting kan niet achteraf verrekend worden.
* Sale items mogen binnen veertien dagen na ontvangst van je bestelling geretourneerd worden.
* Sale geldt alleen op de items waarbij dit is aangegeven.
* Tijdens de sale wordt je pakket binnen 1 tot 4 werkdagen verstuurd.

Voorwaarden NORETURN 
* Korting kan niet achteraf verrekend worden.
* Bij gebruik van de kortingscode NORETURN20 kan niet geretourneerd worden
* Korting geldt alleen op SALE items


1.4 Betaling
Na ontvangst van de gehele betaling verzendt Jolie Noé de bestelling naar de consument. Alle artikelen blijven eigendom van Jolie Noé totdat de volledige betaling is ontvangen.

Jolie Noé werkt door middel van betaling online of vooraf per bankoverschrijving. 
Na uw bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzending. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend. Wanneer er gebruik is gemaakt van een kortingscode of tegoedbon als zijnde betaling, kan hier geen restitutie op worden gegeven en kan de korting niet opnieuw worden uitgegeven.
 
Kortingscodes, cadeaukaarten of andere tegoedbonnen kunnen nimmer ingewisseld worden voor geld. 


1.5 Verzending en levering
Verzending en levering vindt plaatst zolang de voorraad strekt. In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal Jolie Noé orders binnen 30 dagen uitvoeren. 
Indien dit niet mogelijk is, doordat het bestelde niet meer leverbaar is; niet meer op voorraad is; vertraging heeft opgeleverd; slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u binnen een maand na plaatsing van de bestelling een bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Indien hierbij een betaling reeds verricht is, zal deze uiteraard worden teruggestort op de bankrekening vanwaar de betaling is voldaan. 

Voor de plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Jolie Noé kenbaar heeft gemaakt.

Jolie Noé streeft ernaar bestellingen op werkdagen voor 16:00 uur besteld, na ontvangst van de volledige betaling, de volgende werkdag te verzenden naar het door de consument aangegeven afleveradres. Mocht hiervan om een bepaalde reden afgeweken worden, wordt de consument per mail hiervan op de hoogte gesteld. 

Indien de levereis, om welke reden dan ook, niet gerealiseerd kan worden, geeft dit de consument geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor de consument uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. 

Levering in gedeelte is toegestaan. 

Indien de consument het pakket, na afleverpogingen, bij het pick-up punt dient op te halen, en dit niet gebeurd, wordt het pakket naar Jolie Noé retour gestuurd. Het aankoopbedrag minus de verzendkosten zullen wij dan aan de consument terug overmaken.


1.6 Ontbinding, herroeping en retournering
Door een bestelling te plaatsen via de website, social media of email ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop een betaling dient te volgen. Deze overeenkomst kan enkel worden ontbonden indien de consument binnen 14 dagen na het sluiten van deze overeenkomst aan ons kenbaar maakt de koopovereenkomst te willen ontbinden. De overeenkomst is echter pas ontbonden zodra de consument per email een bevestiging heeft ontvangen van Jolie Noé, waarin duidelijk vermeld staat dat de betreffende bestelling is geannuleerd.

Indien er sprake is van een consumentkoop, overeenkomstig de Wet Koop op Afstand (artikel 7:5 BTW), heeft de consument het recht (een deel van) de geleverde artikelen binnen een periode van 14 dagen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde artikelen voor de eerste keer op het opgegeven afleveradres worden aangeboden. De consument kan hiervoor gebruik maken van het retourformulier, zoals weergeven op de website. 

De consument verzendt het (de) te retourneren artikel(en) met het retourformulier direct, maar in ieder geval binnen 14 dagen. De consument draagt de kosten voor de retourzending. 

Wanneer de consument binnen de gestelde termijn de geleverde artikelen niet aan Jolie Noé heeft geretourneerd, is de koop een feit. De consument dient te bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging (track & trace). 

Elk artikel dient bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen twee dagen na ontvangst, per email, aan ons gemeld te worden. Artikelen waaraan een fout, beschadiging of onvolmaaktheid is geconstateerd, en welke zonder melding daarvan retour wordt gestuurd, worden niet door Jolie Noé geaccepteerd. 

Het risico en de bewijslast voor de tijdige en juiste uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Jolie Noé geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd, of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te verkopen, dan kan Jolie Noé deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. 

Op basis van de wet heeft de consument recht op een deugdelijk product, dat aan de verwachtingen moet voldoen die de consument er redelijkerwijs van mag hebben. Wij zullen een eventueel probleem met de deugdelijkheid van het product zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de consument voldoen dan kan de consument de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren.

Indien er problemen voordoen, proberen wij deze zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de oplossing niet aan de verwachting van de consument voldoet, kan de consument ervoor kiezen om de bestelling te annuleren, dit zonder verdere kosten. Dit komt te vervallen in het geval dat
- het artikel gedragen en/of gewassen is;
- het artikel beschadigd is;
- de consument het gebrek/de schade zelf geprobeerd heeft te herstellen;
- de consument de gebruiksinstructies (en/of wasinstructies) niet heeft opgevolgd;
- de labels en/of toebehoren verwijderd zijn en/of ontbreken;
- het artikel volgens de specificatie(s) van de consument is vervaardigd.


1.7 Aansprakelijkheid
Jolie Noé is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Jolie Noé is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Jolie Noé aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de artikelen door de consument. 

Iedere aansprakelijkheid van Jolie Noé jegens de consument is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de consument van de over de betreffende overeenkomst aan Jolie Noé verschuldigd is. 


1.8 Overmacht
Jolie Noé heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit door het schriftelijk mee te delen en dit zonder dat Jolie Noé gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Jolie Noé toe te schrijven kan worden, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


1.9  Diversen

Jolie Noé is bevoegd om voor de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Indien de consument aan Jolie Noé schriftelijk opgaaf doet van een adres, is Jolie Noé gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Jolie Noé schriftelijk opgaaf doet van een ander adres waarnaar uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Jolie Noé is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod, de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Wanneer één of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden, of enige andere overeenkomst met Jolie Noé, in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Jolie Noé vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijking bepaling.


1.10 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen welke niet zonder tussenkomst van een rechter kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd bij een door Jolie Noé aan te wijzen rechtbank.